Friday, July 19, 2019

Italienische Operngala - Die schönsten Melodien aus berühmten italienischen Opern

Am Freitag, dem 19.07.2019, um 19:00 Uhr...

RIXENSART Château de Mérode

1330 Rixensart/ Belgien, Rue de l´Eglise

July 19, 2019
19:00 clock